องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
  วันต้นไม้แห่งชาติ[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 152]
 
  สถานที่กักกันตัว สำหรับผู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 262]
 
  จุดคัดกรอง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 204]
 
  โครงการอบต.ละหานปลาค้าวร่วมใจลดใช้โฟม ประจำปี 2564[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 78]
 
  การออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid- 19 [วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการรณรงค์ป้องโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 70]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลละหานปลาค้าว ปีงบประมา...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต...[วันที่ 2021-05-14][ผู้อ่าน 76]
 
  การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2021-04-29][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการร้านค้าดีไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่...[วันที่ 2021-04-23][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ระดับตำบล ปี 2564[วันที่ 2021-04-02][ผู้อ่าน 71]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9