องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 อบต.ละหานปลาค้าว  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมปรับปรุง ฉบับที่ 11 ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3  โดยมี นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  และคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-07
2022-11-01
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20