องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายสมหมาย   ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซื่อสัตย์สุจริต ปลอดภัยจากการทุจริตคอรัปชั่น  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   โดยการแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   

2022-11-11
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-07
2022-11-01
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20