องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม


             โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วันที่  19  กันยายน  2566  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  

           หลักการและเหตุผล

            สตรีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 3-4 หมื่น คนต่อปี โดยมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุตามอันดับแรก แต่ในปัจจุบัน โรคมะเร็งเต้านมมีอัตราป่วยและตายที่สูงขึ้นทั่วโลก ในประเทศไทยอัตราป่วยด้วยโรคมะเม็งเต้านมเพิ่มขึ้นจาก 34.4 ต่อแสนในปี 2549 เป็น 55.9 ต่อแสน ในปี 2553 การค้นพบไวรัสที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ทำให้สามารถผลิตวัคซีนที่มีการพัฒนาป้องกันได้ แต่มะเร็งเต้านมยังไม่อาจค้นหาสาเหตุสำคัญได้ ขณะนี้โอกาสที่สตรีจะป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมจึงไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยนอกจากการตรวจเต้านมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

            องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว จึงได้จัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้านตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและเป็นการค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ตลอดจนลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งของสตรีในหมู่บ้าน

           วัตถุประสงค์

           1. เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้านตรวจเต้านมด้วยตนเอง

            2. เพื่อเป็นการค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น

            3. เพื่อลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งของสตรีในหมู่บ้าน

             เป้าหมายของโครงการ

             ประชาชนตำบลละหานปลาค้าว หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 10
และ หมู่ที่ 12   จำนวน  150  คน

              ผลที่คาดว่าจะได้รับ

             1.  สตรีมีความรู้เรื่องเต้านมและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

            2.  สตรีในตำบลละหานปลาค้าวสามารถตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง

            3.  สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาจากแพทย์ทุกราย

2024-07-10
2024-06-07
2024-06-03
2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01