องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


สำรวจสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567


               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  10  มาตรา 26 และมาตรา  33 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2566  จะดำเนินการเตรียมฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างประจำปี  พ.ศ.2567  เพื่อนำมาใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567

                องค์การบริหารส่วนตำบลละหานค้าว  จึงได้ทำการลงพื้นที่ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภายในเขตตำบลละหานปลาค้าว จำนวนทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  

                ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ออกสำรวจมาบันทึกหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการประเมินเพื่อชำระภาษี ในปี พ.ศ.2567  ต่อไป

2024-07-10
2024-06-07
2024-06-03
2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01