องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567


            องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว นำโดยนายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ละหานปลาค้าว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  ขึ้นในวันเสาร์

ที่ 13  มกราคม  พ.ศ.2567  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนานก่อให้เกิดตวามรักความสามัคคีในหมูคณะ  และเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มี ร่างกาย

จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   พร้อมนี้ ได้มี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานสภา รองประธานสภา

และสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลครบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ  และประชาชนทั่วไป  ในเขตพื้นที่ตำบลละหานปลาค้าว 

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย

2024-07-10
2024-06-07
2024-06-03
2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01